Tin Tức

Thông tin drop máy chủ CHU TƯỚC

Drop BOSS

BOSS VIP:  võ học tâm đắc, mật tịch tàn trang, thông thiên linh đan, nl võ hồn, nl long văn, chú văn, cường hóa chí tôn, YQ 80 13 phái, miên bố, bí ngân, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, nguyên liệu long văn, nguyên liệu võ hồn, tĩnh tâm thảo, tiềm năng chân đan..v.v…

BOSS Bảo Tàng Động T1 - T5:  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v…

BOSS Yến Vương Cổ Mộ T1- T9:    miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách..v.v…

BOSS Tần Hoàng Địa Cung T1 - T4:    miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, ..v.v…

BOSS Môn Phái:  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v…

BOSS Ma Nhai Động (Công Hồn Ảnh Thượng):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v…

BOSS Hỗn Giang Long (Kính Hồ):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, huyền binh thạch, điêu trác phù, long châu đổi giao long, BT YQ tâm pháp thứ 7, , Kim Tàm Ti,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách.

BOSS Huyền Vũ Đảo (Mãng Cổ Chu Cáp, Mãng Độc Chu Cáp):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v...

BOSS Thương Sơn (Huyền Kích Kim Cang):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v...

BOSS Thảo Nguyên (Bạch Minh Khởi):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v...

BOSS Võ Di (Băng Yêu):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v...

BOSS Xí Nga Vương (Ngân Ngai Tuyết Nguyên):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),  trứng xí nga vương, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, Kim Tàm Ti,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách..v.v..

BOSS Long Quy (Thánh Thú Sơn):    miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), trứng long quy, kỳ vật, Kim Tàm Ti,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách..v.v…

BOSS Thúc Hà Cổ Trấn (Sương Ảnh):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6, cường hóa chí tôn, tử vi linh phách ..v.v…

Cạnh Kỹ Trường (Bảo rương):  tĩnh tâm thảo, minh chủ đồng yêu đái, trang bị môn phái..v.v…           

Boss Cạnh Kỹ Trường:  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, .


Drop Phó Bản

Thủy Lao: 

 • Quái: Kỳ vật bán lấy vàng.
 • Tướng: 15 Đóa mai khôi.

Trân Long Kỳ Cuộc:

 • Quái: Kim Tam Ti, linh hồn toái phiến.
 • Boss:  tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , long văn ngọc linh, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn ..v.v…

Lâu Lan Tầm Bảo:

 • Quái: .
 • BOSS: tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , long văn ngọc linh, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, ..v.v…

Q 123 Tô Châu: 

 • Quái: Kỳ vật bán lấy vàng.
 • Quái Q2: Kim Tàm Ti
 • BOSS: trang bị môn phái, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), thần binh phù (cấp 3), (boss 9x trở lên) sẽ có: huyền binh thạch
 • BOSS Q3: Tân mãng thần phù (cấp 7), loạn phỉ mật hàm, (đối với BOSS từ level90 trở lên sẽ có):  trang bị môn phái, võ hồn, (đối với BOSS từ level70 trở lên sẽ có): Nhuận hồn thạch các loại.

Q123 Lâu Lan:

 • BOSS Q1 2: miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), thần binh phù (cấp 3), .
 • BOSS Q3: (đối với Boss cấp 88 trở lên) sẽ có: Tân Mãng Thần Phù (Cấp 7), võ hồn.

Sát Tinh:  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), căn cốt đan.

Thất Thiếu Sơn: miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), NL Long Văn.

Diệt Phỉ Kính Hồ:  tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3),  long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, tân mãng thần phù (cấp 7) (quái 9x trở lên)..v.v…

Đoạt Mã Bảo Tặc: Bí kíp pet.

Túc Cầu: Kỳ vật, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: Tân Mãng Thần Phù (Cấp 7)

BOSS Túc Cầu:  tử vi linh phách, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), , long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn,  (quái 9x trở lên) sẽ có: tân mãng thần phù (cấp 7).

Dã Trư Thánh Thú Sơn:  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bí kíp pet cao cấp, linh thú đan, căn cốt đan, bí kíp pet thường, tung tích dã trư vương

Ác Tặc:
Quái:
 
Boss: Kỳ vật, kim cương sa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3)..v.v….

Ác Bá:  Kỳ vật, kim cương sa, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), bí tịch 35 và yếu quyết 45 65 13 môn phái, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: bí tịch yếu quyết 80 các phái..v.v….

Yến Tử Ô:  trang bị môn phái, miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), (đối với boss từ 9x trở lên) sẽ có: điêu trác phù - Boss Mộ Dung Phục: Bí kíp lạc mã tiễn, bí kíp hình ảnh bất ly, hàn băng tinh tiết. (đối với Boss Mộ Dung Phục cấp 90 trở lên) sẽ có: Mật tịch tàng trang, tân mãng thần phù (cấp 7), điêu trác ngọc cấp 6.

Phiêu Miêu Phong (sơ chiến):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), nguyên liệu thần khí, phục hi ngọc, thần binh phù (cấp 3), tàn khuyết thần tiết, tụ linh thạch, nữ oa thạch, nữ oa thần thạch, huyền thiên hàn ngọc, điêu trác ngọc cấp 6.

Phiêu Miêu Phong (khiêu chiến):  miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3), phục hi ngọc, nguyên liệu thần khí, thần binh phù (cấp 3), tàn khuyết thần tiết, tụ linh thạch, nữ oa thạch, nữ oa thần thạch, huyền thiên hàn ngọc,CCHTP, điêu trác ngọc cấp 6.

Tất cả các map train 9x drop: miên bố (cấp 3), bí ngân (cấp 3).

Thời gian Boss ra tính từ thời điểm Boss chết theo thời gian hệ thống trong game:

 • Boss YVCM Phút 00 hàng giờ.
 • Boss Bảo Tàng Động phút 30 hàng giờ.
 • Boss Môn Phái các giờ chẵn phút thứ 15.
 • Xí Nga Vương phút thứ 15 và 45 hàng giờ.
 • Boss Thúc Hà Cổ Trấn + Ma Nhai Động các giờ lẻ phút 15.
 • Trừ khung giờ 20h - 21h59 sẽ không có boss và không thể tham gia phụ bản.